Found out today that class names in CaC have practically no character limit

1 : Anonymous2021/03/07 15:01 ID: lzsa5z
Found out today that class names in CaC have practically no character limit
2 : Anonymous2021/03/07 15:48 ID: gq3t6fx
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
ID: gq3wpah

richer!

ID: gq3x76z

Me after making some top tier steaks

ID: gq568s3

Thanks I wanted to copy that

ID: gq57k7s

lVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlV

ID: gq5gk3a

username checks out

ID: gq5o08v

aybach music

ID: gq60zze

Relatable

ID: gq6r82h

Is microwave gun confirm?

ID: gq6twm8

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

ID: gq6vf5z

Ohhh, so that's where my meth and horses went. Wait, why does it say horse orgies? Oh god, LAURAAAAAAA

ID: gq73w75

Microwave moment

ID: gq762ir

Delicious

3 : Anonymous2021/03/07 15:05 ID: gq3ojbp

And you know what’s good about it too?

It doesn’t consider “Assault” as a profanity,like a certain game does

ID: gq48tbj

No but I tried making a stoner+mac10 class and it wouldn’t let me name it “stoner+mac” because of in appropriate words..

ID: gq5za57

Love that you can literally hit someone over the head with a sledgehammer in this game but the word stoner goes WAY too hard to be seen by human eyes

ID: gq62xfw

I tried "Kar98k" and it considered it as profanity...

ID: gq563fz

It let me put “shit” in one yesterday and that surprised me.

ID: gq603zx

Dude the word “anger” gets censored

ID: gq7371f

"FARA 83" is profanity

ID: gq3xhyx

jesus fucking christ dude imagine having a videogame sit in your mind rent free cuz if wouldn’t let you use assault for a class name

4 : Anonymous2021/03/07 16:42 ID: gq3zd2d

They better not patch this shit

ID: gq44o6u

It's supposed to be like that but it's bugged (at least for me on PC) and when I click on another tab and go back to the class creator it resets the name.

5 : Anonymous2021/03/07 15:39 ID: gq3s60r

IM SO HUNGRY I COULD EAT AN OCTOROK! (Loved the Zelda reference)

6 : Anonymous2021/03/07 15:41 ID: gq3sbru

I'm glad I'm not the only one who names their classes random things/quotes

7 : Anonymous2021/03/07 18:44 ID: gq4fp92

CaC sounds like cock

ID: gq4mftf

CoC (Clash of Clans)

8 : Anonymous2021/03/07 15:43 ID: gq3smje

The default could possibly be 255

9 : Anonymous2021/03/07 16:10 ID: gq3voge

A+ Quality Assurance

One of the most obvious and basic tests to perform.

ID: gq4d5u2

As someone who works in QA I can guarantee you they found it. Dev will have a list of hundreds of defects like this that they haven’t got around to fixing for one reason or another.

10 : Anonymous2021/03/07 16:10 ID: gq3vohd

Did you also know Cold war won't let you have Boof as your clan tag?

ID: gq4ovqd

my calling card is literally weed but I cant make my clan tag kush lmfao

ID: gq6ly9o

I had a team mate who had an abbreviated hard r n word as his clan tag

ID: gq4kuiv

Won’t let me have EDL either

11 : Anonymous2021/03/07 19:30 ID: gq4mbbn

CaC?

ID: gq5ikgl

Create a class

12 : Anonymous2021/03/07 15:45 ID: gq3stwd

Truly amazing.

13 : Anonymous2021/03/07 16:43 ID: gq3zhxi

Man of culture

14 : Anonymous2021/03/07 19:22 ID: gq4l6ut

Be careful doing this. It could forever lock up your account. Those things are account side.

15 : Anonymous2021/03/07 20:28 ID: gq4ut0l

Lamp oil?

16 : Anonymous2021/03/07 23:34 ID: gq5jkmz

lmao i was surprised i was never cut off but i never considered to keep going.

17 : Anonymous2021/03/08 01:13 ID: gq5ufbt

think thats rupees

18 : Anonymous2021/03/07 16:17 ID: gq3wjza

Why am I laughing so hard at this

19 : Anonymous2021/03/07 18:08 ID: gq4ad2r

This shapes has navigated right into my heart.

20 : Anonymous2021/03/07 18:11 ID: gq4apzs

That’s nice because MW had a low cap which really put a damper on my CaC creativity.

21 : Anonymous2021/03/07 18:12 ID: gq4aw9k

I hope this stays this way because I have some names that are long

22 : Anonymous2021/03/07 20:25 ID: gq4udsi

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

23 : Anonymous2021/03/07 20:48 ID: gq4xkqy

M̶̨̢̨̡̢̢̢̢̢̨̨̢̢̛̛͈͙̪̝̼̜̱̙͍̬̻̪̥͔͈̦̦͎̥͍̪̭̰͈̻͎̲̲̦̲̞̗̜͉͖͖̻̺̟͕͕̰͔̱͉̟͎̦̝̭͚̟̖͎̻̠̳̞̤͙̱̬̝̜̲̹̳̮̥̹͚͖̲̗̪̥̱̫͖̩̤̺̫̤͍̝͚̦̖͈̭͎͕̣̮̲͍̥̞̣̻̲̦̩̬̙͈͔̟͎͇͚̹̣͇̭̤̝͍͚͖̭̻̠͕̰̘̗̱̬̙̹͎͇̖̫̣̺̜͉͔͎͕͈̥̫̞̝̓͑̈̔̔̅̉̈́̇̓̊̀̎͆̓͂̽̀̉̿̏̾̔̑̔̉͗̽̎̔̃̑͛͆̑̂͗̑͗͊͋̅́͆̕̕̕̕͜͜͠͝͝͠͠͝͝͠ͅͅͅm̷̧̡̛̛̻̳̦̼̱̼̩̘̲̼̣̼̠̠̼͎̹͈̞̻̤͔̫̮̹̭͇̻̪͚̥̜͎̪̫̞̲͖͕̟͕͙͍͙͙̺̲̘̜̥̜̫̮̼̬̎̑͊̏̆͑͌̓̈́͗̋̍̔́́̓́̑̍͒͋̋́̊͆͊͋̏̌́͗͒̾̂̑̆̊͘͜͜͝͝m̵̡̢̨̡̨̢̢̧̨̡̡̛̛̛͔̦̣̳̣̲̩̪̬̫͍̠̹͔̞̟̫̦͍̭̭͚̠̘͙̞̠̬͍͍̫̩̫̘̬͔̝̱̙͙̝͔̜͙͇̤̜̰̭̣̮̗̝̟̰͔̥̹͓̤̣̱̘̫̝̝̫̱͖͙͇͖͉͕̻̹͔̞̗̼̦̯̱̙̤͙̗̠̮̤͍̞͉̺͈̻͔̟̺̖͍̘͙̘͍̻̦̠̩̻̝͖̖̞̩̦̭̗͍̗͙͚̥̲̞̖̳̤̘̥̝͍͇̰̖̱̪̻͙̪̫͕͙̦̲̥̲̘̳͚̥͉̩̠͍̦̗̘̯̝̳̗̜̞̫̪̅͐̈̿͋̅̾̌̒͐̑́͆̿͆̒̽͋͗̐̾̽̅͑̎̐͗́̈́̈̄̊̏̾̔͌͐̓̄̇͛͑͐̏͊͐̌̓̽̈́̇̉̓̈͆͗̓̀̄̀̉̉́͊͑̀̈́̐͋̓͑͛͛́̓̑̒̿̚͘̚͘̕̚͘̕̕̕̚͜͜͠͝͠͠͝͝ͅm̸̡̨̧̧̨̨̡̧̛̛̛̛̛̛̛̛̛͇͈̩̣̣͉̲͍̰̺̬̱̯͖͍̭͇̻̭̖͓̭͈̙͓̣̙̳̮͙̟̙͕̗̲̗͖̮͖͓̯̫͎͈̖͇̦̻͕͌̂͊͌̎͆̒̌̀̐̉̄̈́̆̌̒̓̋̋́͐̌͛̂̃̏͊̓̔̏͂͐͂̉̿̋́̿́̿̒͂͊́̅̄͐̿̓͛͂͐̂͐̆̊͊̉̔̈́̈́́͐̍͆̑͑͋͑͒̔̓̌̊̄͑́̅̏̀̀͗́̍̑͑́̀͐̈́͒̎̑̐̒͆̿͐̑͒̌̅̈́͊̀́̏͆̀̃̈̋̄͊̈̉̎̈̐̄̿̽̓͋̎̌̈́̎̍͗̀̆̓͌̿͗̐͋̈̀͗̐͆̔̈̍̅̈́̔̓̉̈́̐̃͑̄̑̐̈́̎̿́̉̃̎͌͂̆̈̊̃͊͑̌̓̾̈́͋̅̈̾̐̄͒̐̓̔͐̾̈̈́̆̅̎̅̈́͑̄͂͐͂͊̈̐͋͒̊͑̃̒̀́͐̍̊̀͆̂̑͌͆̾̎͑̆̇́̈̀̅͂̾͒̈́̀͒̄̑̇̽͛͋̄̓͐́̊̈̆̚̕̚̕͘̕͘̚̕͘̕̚̕̚̚̚͠͠͝͝͝͠͝͝͝͝͝͠͝͝͝͠͝͝͠͝͠͝ͅṁ̸̡̢̛̛̛̭̞͉̜̲͓̬̤̣̬̩͍͈̬͔̝̻͇͈͔̦̩͔͈̻̺͇̥͙̬̪͕̗͇̻̱̼̗̪̝̠̙̲̰̗͚̝͙̗͙͎̣͐̑͐͂̊̏̌̀͐͛̈́̌̎̅̄̔̋̎̔͐̄͑̿̐͋͛́̈̃̽͑͗̋̄͒̿̾̒́́͑͗̿͗̀̅̄̍̓̏́̑̆̈́̆̍̒̅̾̓̓͋̏̍́̂̂̐̍͒͗͒͗̈́̓͊̓̆̐́́̽̇̓̄̒͐̓̊̾͐̈̃̓́̉̅̇̄͋̿̓́̍̐̓̅͒͗͆̌̍́̓̿̈́̿͌͐͂̉̓̃̈̅͗͒͗͊̃̈́̎̂̓̔̋̃̈́̽̒̾̽̔̃͗̄͆̎͐͋́̍̿̇̌̓̽͂̌̃̍̓̆̊̄̓̾̐̀̏̾̆̂̂͋͌͒͗̆̏̿̄̏̒̃̂̎̑̀̉̄̀͘͘͘̕͘̚͘̚̕͘̕̕̚̚̚̚̚͘͘̚͠͠͠͠͠͠͝͝͠͝͝͝͝͠͝͝͝͠͝͠͝ͅͅͅḿ̷̨̡̢̡̡̧̡̨̨̢̢̧̡̢̨̡̧̢̛̛̛̛̳̣͖͔̖̪̼̝͔̬̲͖̹͙̞̫̼̫̩̮̼̜̖͚͉̖̳̣̞͉̯͇̬͖̪̣̣̪̰̼͍͍͍̜͕̦͉͖̳̩͇͔͉͕͚̝̩̟̹̝̰͕̰͈̤͇̥̱̹͙͚̖̲̙̼̟̟͙̗̤̙̭͈̻̤͈̲͎̮̯̗͔̟͚̯̘̺̭͇̜͕̺̘͔͕̗̗͈̲̦̳͓̗͍̥̲̹̮̖̤̤̳̪͍̱̜̼͔̝̦̠̞̼̳̩̳̲̠̼͕̗͖̯̪͉̜̱̲̖̭̫̪̣̳̭̪̲̲̘̖̺̟͙̖̦̲̜̮̰̮̯̦̭͓͚̳̼̋̊̓̽̀̿̎́͌̏͛̇̅̉́̎̒́̔̄̋͆̿̇̅̇̿̀̾̔͋͒͐̈́́̊͊̂̽͐̒̒̾̉̈́̄́͆̄̑́̈́̇̿́̾̓̇̓̓̒̄͆̌̑́̄̀̄̉̂̏̏͊̓͗̐̄̏̌̀̀̐͑̔̇̏̌͒̉͊̊͆̂̇̇̓̎̇̾̂͗̿̾̋̀͋̀̒̂̅̿̆̆͆̒̆͐͛̾̃̇͗̍̌͒̃̈͊͂̎̿͐͂̒͐̿̾̇̂͊̑̐͌̍͛͌̽̆̊͐̇͛̓̓͆͒̿̈̓͐̎͒̅͊̾̒̽̄́̑͌͆̇̊͑͗̔̓̚̕̕͘̕̚̕̕̕̕̚̚͘̚̕͘͜͝͝͝͠͝͝͠͝͝͝͝͠͝͝͝͝ͅͅͅͅm̴̨̡̧̢̛̖̙̖̲͍̞̦̞̞͉̥̙̦̥͎̭͎̘̺̝͙̮̥͗͛̀̈͊̃̀̒̓͌̄̇̃̒̿̐́͊̀͌̐̈́́͊̋́̏̀̿̅̓̓̿̓͛̓̿͑͑̍̎̀͂̇̃̓̈́̀̈̓̃̆͌́̐͊͗͒̑̇̄̏́̂͗̾̎̆̓͑̇̾͐͛̄̀͒̋̓̐̒͛̅͛̈́̅͋̏̏́̎̆͆̈́͌͛̀́͂͑̀̈́̔̒̄̂̀͐̃̌̌̀̋̾̐̕̚̚̕̚͘̚̕̕͝͠͝͠͝͝͝͠͝͝͠m̴̢̨̡̢̨̧̢̢̧̨̧̡̧̡̡̧̧̧̨̨̨̡̢̨̨̛̛̛̛̛̛̛̟̜̣̼͈̯̣͇͕̤̗̪͓͉̲̲̬̟̦̥̠̥͚̦̖̲͕͙͖̳̮̖̜̗͎̮̹̱̜̠̮̫̦͕͔͖̝͙̙̖̪̘͓̖̪̱̞̠̻͉͎͉̞̹̼̝̜̯̫̞͚̝͖̜̥̥̯̹̫̜̯͍̞̥̯͔̲̠̳͙̜͍̣̩̫̻͈̝͙͚͚͖͎͓͕͇̰͕̬̜̲̙͍̞̘̤̻͉̟͖̥͉͉͖̗̯̼̺̜̮̥̮̪̜̟͕͎̫͙̻̞̺̭͉̳̫̮̲̹͇̠͇̙̹̹͈͔̫̝̟͙̰̞̫̠͍͎̻̼̞̺̬̠̘̘͇̗̥͕̞͙͙̮̻̼̳̰̞̼͓͇̝̠̪͕̹̮̦͙̘͙͙̙͙̠̺͈̰͕̗͚̲̩̦͇̥̤̪̱̖̝̺̮̮̘͈͖̭̣͓̭̫̼̮̪̭̥̓̊͑̅̏̀͂̽̓͒̃̓̏̌̐͑͋̈̇̒̎̇̏͌͐̈́̈̈́̑̅̐̈́͗̋̅͛́̓͐͂́̂͗̒̌͊̈̇͑̌̈̈́̾̈́̍͒̈̇̒̀̅͐͛͂̐́̔̾͌̉̌̒͋̐́́́̑̅͛̈́̋̈́̀̑̊̈́̋̓̏̒̎̿̈́͐̅̀͊͆̂̆̍̔̅̂͛̈́̊̃͒͆̆͐͛̈̊̏̔̀̄̊̂̈́͐̓̎́͛̐̾̈́̈́̿̌̌̆̅̏̽̓̀̽͒̈́̓͑̃̉̏̀̓̆͐̐́͒̀̆̔̑̂͌̉̋̈̏͊͑̀̐͌̑͊͋͐̅̓̋̀́̽̑̊́̈́̄̒̌̔͗̿͂͌͋͆̒̔̿̏́͒̈́͛̏̕̚̚̚͘͘̕̚̚̕̚̚͘͘̚̕͘͜͜͜͜͜͜͜͜͜͝͝͠͝͝͠͝͠͠͠͝͝͠ͅͅͅͅͅͅm̷̡̨̡̨̨̢̢̢̨̢̨̢̛̛̛̛̛̛̠̤̘̟̥̯̦̖̙̥͉̰̙̲͇͙̖̳̩̩͔̝̝̙̩̞̤̳̮̼̰̘̤͎͇̥̹͎̗̙̦͈͙̻̦̹͚͓̺͍̫̤͚̗̺̯̜̙̲͖̬̤̤̞͈͈̲͖̘͎̬̪̺̦̼̲̠̭̰̤̹̰̭̗͉̜̫̯̹̠͇͎͔̲̤̠̳̙̙͖̲̱̖͕̲͈̺̳̼̪̣͕̙̞̯̖̭̱̭̗̮͔̹̲̜͔͇̺̟̜͍̳͙̻̭͍͕̫̪̺̹̲̙̪̙̱̺̖͙͈̞͈̝̬͚̠̗̤͈̪̪̯͉̠̪̼̤̪͙̯̰͙̥͚̲̖̻̲̯̖̮̣̣̺̗̑̒̀̿̏͌̏̋̀̎͑̽̏͋͆̈́̊̊̐̂́́͂̓͂̂̀̇̃̐̈́͌͑́͂̽̾̎͑̓̈͊͂̽̐̉͛̀̀̽̀̎͌̃͋̍͒̎́̀́̿̔̾̐̅̎̕̕͘͘͜͜͝͝͝͝͠͝͝͝͝ͅͅm̷̡̧̢̡̨̡̢̨̡̢̢̛̛̛̛̛̛̟̗͚̮̳̺̯͎̟̜̖̪̦̻̮̣̬̹͍͈̙̣̖͔̖͍̱̜̩͔͍̥͉̠̜̭͉̞͉̲̮͙̣̳̜͚͇̪͚̦͓͈̪̥̠̦̖͕̜̹̞̭͇̘̜͍͖̺̯̞̖̭͎͓͉̺̭̩͖͙͓̯̼̖͇̟͓͇͕̝̫͚̯̟̰̻̣͎͎̣̘͕̪̻͔̱̻͔͖̰͇̦̘͈̳̱̣͈̦̭̺͚̯͇̥͕̦͓̩̳̟̰͉̠͇̜̜̥͍̩͙̥͙͓͇̞̺̤͍͈͙͔̹̜̖͖̲͕̑͋̍̍͐̆͂́̓̐̎̈́̎͊̆̈́̆̔̎̒̆̈́̔̋͌̒̌̈́̀̀͗̓̈́̅̄̐̽̈́͌͊́̀̈́͋̑͂̋̂͐̾͑̓̔͛̅̎͑̈͒̎̀̆̿̍̀͊͌̀̓͑̎͂̿̀̀̒̍́͊̑̑̈́͛̊̂́́̃͆́̍͊́̂̾̔̋̌̏́̾͗̿́̌̉̋͗̈́́̈̉̏̈́͌̄́͒̍̈́̽̓̉̃̔̑̇͒̀̌̍͛̇̓̔̀̉̋̏̕̕͘̚̕̚̕̕̚̕̕͘͘͜͜͜͜͜͜͝͝͠͝͠͝͝͝ͅͅͅͅm̴̧̨̡̨̢̨̧̢̧̡̧̧̨̢̬͉̰̞̯̯̤͖̼͕͈̯͈̫̙͇͙͉͇̩̖͙̜̲̤̦͇̺̬̤̖̖͓̱̖̳̪͕̖͈̲̫̝͔͍͓͉̟̟̦̦̳̱̺̠͖̞̣̥̠̭̩̹͇̤̝͍͇̗̖͎͈̯͕͎͈̪̣̤͉̯̙̦̟͈̲͉̳͇̘̞͇̞̉͆̇̌͊͆̔̔̑͋̌̓̍́͆̂́͒͠͝͠ͅͅm̶̡̨̧̧̡̡̧̡̡̨̢̢̨̢̧̨̢̢̢̢̧̧̧̧̨̧̛̛̛͔̘̥̜̥̮̘͇̼̜̝̫͙̮͎̠͓͙̝̫͖͕̻̬͓͈̫̲̘̗̲̲̣̱̼̤̩̹̮̫͔̦̯̜͈̘̹͇̠̱͍̦̳̺͓͇̣̦̫̺͎̤͙̙̭̱͔̻͚͇̦̹̣̥͍̞̤̯̮̘̰̩̲̞̘̙̙̝̲͙̭̖̲̬̥̳̰͉͚̗̲̘͖̮̳̫̳̮̱̺͚͇̙͔̩̮̤͖̱̜͓̞̝͔̫͉̝̳̣̺͍̞̮͍̪͔͙̝̣͍̱̲͇̜͎̬͉̼͉̫̼͇̯͕̞̰̜̱͍͇̻̤̜̱̰̪͎͖̳̦͖͇̠̳̺̬̫͇͇̻͓̬̰̲̬̝͍͖͔͓̖̩̲̰͉͉̹͎̤͙̗̟̩̘̥̤͈̳̯̥͖͉̝̳̞͖̜̯̣͚̬̯͉͚̼̞̝̙͓̰̤̭̬̫̫̦͕̤͎͔̙̤̆͐̽̈́͐́̈́͗͊̇̒̈̏͋͆̈̅͂̆̿̈́̓͆͐̄̓̇̍̈́̆͛͌̐͋͆͒̇͂̒̈́̃̅͛̒̈͒̀͊͋͊̌͗̂́̏̐̉̽̒̍̌̊́͂̐̈́̉̆̋̉͂̚̚͜͜͜͜͜͜͜͠͠͝͝͝͠͝͝͝ͅͅͅͅͅͅͅͅͅm̷̧̢̡̨̡̨̨̨̤̮̩͕͇̼̪̫͍̱̥̻͎͎͇͓̙̘͔̝̦̞̼͓̜͓̹̲̹͕̺͎̝̗̲͚͕͙̼͈̜͎̭̯̲̹̞̠̩̝̯̞͎͉̪͎͍̜̗̺͉͙̫̠̝͚̥̄̈́̀͐̈́̿͋̑̉̓̐̾͑̀̏̉͐̀́́̔̓̎̔̔̊̀̒̊͛̔̿͆̕͜͠ͅͅm̸̨̨̢̡̨̧̧̡̨̢̨̨̧̢̨̡̡̧̧̢̢̨̨̨̨̢̡̛̛̛̛̛̛̛̛̰̝̪͔͙̯̘̣̟̣̠͉̣͈̟͉̲̼̗̞͕͔̼̹̭̠͎̩͎͕̠̪̥͈̙̪͎͚̮̤̯͓͇̘̱͈̮͎̩̯̭͉͈͈̰̠̲̣̲̪̫̘̹̗͉̖̤̖͚̩̠̘̦̗͖̖̝̯̦̮͍̬̗͇̩͔̰̼̱̠̬̟͎̲̮̤͉͇̫̱͉̦̘͕̠̟̝̥̲̰͉̱̥̠̖͎̺̪̥͇̬̻͚̖̼̬̬̰͕̬̝̠̹̮̟̭̤̙͖͓̖̣͉̖̼̼̠̘̮̲͓͔̳̰͓͕̱̥̯̫̱͈͇̰͔͈̫̯͍̜̬̟̦͎̖̹͚̖̬̹̘̹̥̥̦̺͍̤̠͍̱̰̻͓͉̮̖̯̫̲̬̫͕̫̫̞̭̹̪̼̦̝̙͕̜̮̯̘̻̼͈͖̗̯̪͕̺̫̼̜̤̜̠̼̱̞͈̮͔͈̗̺̝̺̰̻̣̜̱̔̊͛͐̋̿̔̀̓͗̄̀̒̌̄͗͐̊͌̀̍́͛͐͛͌̆̓̂̎̓̑̄́͌̃͌̈̒͒̔͒͊̄̂̀̇̓̃̽̂́̍̈́̋̊͒̆̀͒̑͐̽͋͂́̓͛̑̌͒͋͑͌̈́̓̌͒̑̃̄̋̏͌͛͆̂̃͌͊̐̏͒̅̈͗̀́̔̄͆͆̉̑̃̏̃͑͒̈́̏́̉̀͂̄͊̆̏̈́͂͆͆̐͒̀͆̐͗͊̀̽̌͌̇͐͒̋̋̒͌̒̿̊͋̽͐̂̇̋́́̏̃̈́̑̀̏͊̎̓̆̍̀͐̌͌͗͒̇͆̓̌̽̉̾̔̃̊̏̈́͂̈͑̎́̋̃̆̇̐͐̔̏̄͐͘̕̕̚̚͘͘͘͘̚͘̚̚̕̕͜͜͜͜͝͠͝͝͝͠͠͝͝͝͝ͅͅͅͅͅͅͅͅm̵̧̨̨̡̡̢̧̧̧̨̨̧̢̢̡̢̡̢̧̢̢̨̡̢̛̛̛̛̛̛̛̛̛͕̰̳̘̥̳̣̳̯͙͖̮̭͈͇̣͙̯͖̠̪̰͙̟̥̺̮̰̼͔̪͕̣̦̣̜͍̝̝͙͈̝̜̣̬̗̩͓͔̙͎͚̥̖͎͍̘̹̹͕̯̤̮͕̯͎̤̣͇̖̩͓͙̹̱̺̱͔̪͇̱̬̹̠̥̹̺̝̤̠̫̙̳̣͚̰̤͎̣͇͕̥͈͔͔̦̮̹̯̲͓̮̺̘͚͍̝̝̠̖̪͈͇̜̘̪̭̙̭̼̞̯̲̲̺̼̺͔͙̻̭̤̹͉̭̪̼̤̳̘̪͓͇̝̝̼̦̫͇̫̪̜͕̦͔͓̘̞͓͉̦̭͈̗̯̰̲̣̞͖͚̪̖͍̫̤̺̜͚̻̞̼̭̮͈̰͎͈̣̲̼̻͓̼̖̳͔̜̣̟̳̘̗̝̥̰̻̩͙̞̠̗̙̝̬͎̻͍̼̳̮̫͇̱̗͙͋͛͊̀̀̾͛̽̾̑͐̂̐̂̿̆̽̎͂̉͂̔̽̀͋̋̈́̑͒̑͑͋̏͌̃̈́̓̈̌͆͒̋̔̂̌́̽̾̍̔̀̽̌̽̈́̎̔͋̾̉̀̊̆͑̐̀͂̉͑͂́̈́̀̊͋̈́͂͋̐̐̆̒̊̃͌̑͐̈̄͛̏͐̒͊̓̓͂́̃̆̓̊͐̄̈́͂̊̈́́͗̄̄̀̆́̌́͑̆̌͑͗̑̎̀́̆̐̃̈́̄͛̅̒̑̌̓̒͑͂̑̈́̈̄́͊̉̆̅̄̏͑̓̋̏̈́̂͛̄̓͑̀̂̃̏͊́́͛̈́̑̑́̇̂̉̈́̀̃͒͗̎̉͗̏̄͒̓̐̀̈̐͂̓̄̆̚̚̕̕͘̕̕̚͘̚̚͘̚͜͜͜͜͜͜͜͝͝͠͝͝͠͠͝͝͝͝͠͝͠͝ͅͅm̵̧̡̨̡̡̨̛̛͖̫̰̟̰͎̭̜̣͙͖̣̩͍̙͓͎͓̹͚̼̫̤̗̙̗͕͎͉̮̣̣̪͈͓͙͎̲̖͎̬͖͍̜͚̜̫̩͚̥̜͚̥͎̠̺̘̜̻͚̮͑̅̈́̈́̾̓̐͌̎̾͂͋̏͂̅͋̋̏̀̑̃̈́̄̄̒͆̂͛́̄͛̄̆̎̈́̉̌̐̏͑̈́̑̉͒͗́̍́̏͆̃͛͌̾͊̍̏̈́̿̆̏͊͌̾̋̎͛̋̈́̐̑̈́̋̀̈̓̚̚̕̕̚̚̚͘͜͜͜͝͝͠͠͠͝͝ͅͅM̷̢̨̧̡̡̡̧̡̢̨̡̡̡̨̡̢̧̨̡̢̡̨̨̡̢̢̧̳̫̗̥̱̤̳̤͉̮͓̮̙̦͍̥͕̠͓͇̭̗̱͈̼̯̪̭̙̻͇̯̲̮͈̙̠̳̺͍͎͇̲̗͍͙̬̺̥̰̪͍̘̩̞̻̫̩͙̜̭̜͎͖̞͚̳̣̫̪͓͓̜͕̻̱͉̖̗̼̣̯̤͇̹̝̟͔̩̳͍̪̹͔̣͍͖͍͎̝̘̰̤̰̗͖̬̳͎̘͚͓̭͙̪̖̹͎̻͇͉̥͍̪̳̝̱̱̻͍̮̖̳͈̭͉̣̙͎͕̩̣̬̣͔̙̝͎͍̲̙̬̭̫̠̤̝͍̘̰̝̜͎̹̣͉̭̦̫͈̝͙̻̼̠̺͔͙̩͍̯̥̖̪̲̬̟̺̪̻͔̺͎̠̦̱̱̩͔̥̩͕͇̤̮͔̭̫̤͔̘͙̗̜̠͖̮̫̞̤̜̦̫̺̺̦̜̘͖̳̥̣͓̒̾̒͋̾̎͗͆̋͂͒̆̈̔͐̓̎̈́̊̕͜͜͜͜͜͜͜͝ͅͅͅͅ

24 : Anonymous2021/03/08 00:01 ID: gq5mm5e

I don’t bother naming them but I will name my melee class as: hammer time love using the sledge hammer

25 : Anonymous2021/03/08 01:33 ID: gq5wmy0

Why loadouts are limited . And they did it for ps4 players "bonus loadout" like its a hard thing to make it more lol . Pathetic .

26 : Anonymous2021/03/08 01:54 ID: gq5yw2i

CW Stoped working for me. On pc did scan and repair and now it’s stuck updating.

27 : Anonymous2021/03/08 02:08 ID: gq60g0i

not for me

28 : Anonymous2021/03/08 02:48 ID: gq64rkc

hm yes the floor here made out of floor

29 : Anonymous2021/03/08 03:07 ID: gq66pu0

Man, what a meme!

30 : Anonymous2021/03/08 04:05 ID: gq6cpk8

watch them patch this as well

31 : Anonymous2021/03/08 04:32 ID: gq6fbvq

Thanks for the 600 terabyte update now

32 : Anonymous2021/03/08 05:42 ID: gq6lf3o

Rupees

33 : Anonymous2021/03/08 06:25 ID: gq6olq2

what is CaC?

34 : Anonymous2021/03/08 08:59 ID: gq6yoh9

You can do all that but you can't do "ICUP"

35 : Anonymous2021/03/07 17:25 ID: gq44kan

It used to limit it to like 25 before Season 2.

Unfortunately if your class name is 25+ symbols it'll reset if you click on another tab snd go back to your class creator.

36 : Anonymous2021/03/07 23:43 ID: gq5kl4d

Jw what's cac?

ID: gq5wjoi

Create a class

37 : Anonymous2021/03/08 06:37 ID: gq6pib0

Somewhat related, if any of you haven't seen this masterpiece, I'd highly recommend doing so.

引用元:https://www.reddit.com/r/blackopscoldwar/comments/lzsa5z/found_out_today_that_class_names_in_cac_have/

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x